About us

Nikos Ntoupis
Holistic Wellness Mentor
Founder of the Life Enlightening Project

Ο Νίκος Ντούπης γεννήθηκε στην Αθήνα. Eδώ και περισσότερο από μία δεκαπεντία πήρε την απόφαση και ακολούθησε τον «δρόμο της καρδιάς του», οπότε και βοηθά τους ανθρώπους να ζουν με την καλύτερη δυνατή εκδοχή τους, μέσα από τις σπουδές και την εφαρμοσμένη γνώση του στο πεδίο της ολιστικής ευζωίας.

Το Life Enlightening Project είναι η οργανωμένη δραστηριοποίησή του, που συμβάλλει στο να γνωρίσει κανείς περισσότερο και καλύτερα τον εαυτό του και να βάλει σε λειτουργία τη θεραπευτική διαδικασία αξιοποιώντας την «κρυμμένη» σοφία του για υγεία.
Μέσα από διαλεκτική και συνεδρίες Κινέζικης Παραδοσιακής Ευζωίας, Αισθητικού Βελονισμού, Μασάζ, Τεχνικών στο Νερό, Διαλογισμού, Ενεργειακών θεραπείων αλλά και οργανωμένων retreats, ο θεραπευόμενος παρακινείται και ενδυναμώνεται να αναγνωρίσει τον ίδιο με διευρυμένα όρια πλέον και να επιτρέψει ακόμη περισσότερο Φως στη ζωή του!

Ο Νίκος Ντούπης είναι κάτοχος:

 • Πτυχίου Θεραπευτή/ Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής/Αλέξανδρος Τηλικίδης
 • Διπλώματος Βελονισμού/ Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής/Αλέξανδρος Τηλικίδης. Επίσης έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναριών βελονισμού για: κεφαλαλγίες, Bi Synromes( Πόνου στα άκρα), πόνους στο Πεπτικό Σύστημα, Γυναικολογικές ανισορροπίες, Ουρολογικές- Ανδρολογικές Διαταραχές, Άγχος, Διαταραχών ύπνου φοβιών, Εξισορρόπησης πονου, κτλ
 • Διπλώματος Si Yuan Balance Method Acupuncture/ Dr. Delphine Armand, LAc, DVM, Dr. Paul Chengpo Wang, LAc, DACM.
 • Διπλώματος Αισθητικού Βελονισμού/ Dr Radha Thambirajah.
 • Διπλώματος Κινέζικης και Ελληνικής Βοτανοθεραπείας/ Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρική/ Κωνσταντίνος Γρίβας.
  Ταϊλανδέζικη Μάλαξη( Thai Massage, Τhai foot Massage, Thai Hand Massage, Παρασκευής και εφαρμογής θερμών επιθεμάτων), Tok sen (τεχνική κρούσης των μεσημβρινών του Thai massage με ειδικό ξύλινο εργαλείο), Ολιστικής Συνδυαστικής Μάλαξης, Relaxing Massage, Deep Tissue Massage/Flow Wellness & Training
 • Δίπλωμα Αqutic Body Work- Watsu / Shoubi Abou Eloula
 • Κατέχει τον 2ο βαθμό θεραπευτικής ενέργειας Reiki από τη Δασκάλα του Μαίρη Μάκρα.
 • Δίπλωμα ως Yoga Instructor/ Hatha Kriya Yoga Sadhana Center από τον Δάσκαλό του Marcel Kraushaar, ενώ στο NYSY STUDIO-YOGA & PILATES ACADEMY έχει διδαχθεί τις βασικές αρχές της Basi Pilates με γνώμονα το Block System όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από τον Rael Isacowitz. Έχει παρακολούθησε για 5 έτη ομαδική θεραπεία συστημικής και αναλυτικής ψυχοθεραπείας αλλά και πλήθος σεμιναρίων ,σχετικά με την συντροφικότητα, την οικογενειακή θεραπεία, την ανδρική και γυναικεία σεξουαλικότητα, τις γονεικές σχέσεις, την κατάθλιψη κα ) στο ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Α με τον Βασίλη Ορλιακλή και τον Αντώνη Μουσούρο.
 • Έχει εργαστεί ως Senior Holistic Therapist σε αναγνωρισμένα και βραβευμένα Spa & Wellbeing Centers στην Ελλάδα όπου και έχει διακριθεί, ενώ είναι από τους ελάχιστους στη χώρα μας που έχει εφαρμόσει θεραπείες σε επώνυμους εκπροσώπους του εγχώριου αλλά και διεθνούς καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού jet set.

Nikos Ntoupis was born in Athens. It’s been more than fifteen years since he decided to “follow his heart” and began helping people live on their best possible version of themselves, by applying his educational and practical knowledge around holistic wellness.
He put together the Life Enlightening Project as the starting point for one to get to know himself better and enter the healing process by taking advantage of his own “hidden” wisdom around heath.

Through dialectic and sessions of Traditional Chinese Medicine, Cosmetic Acupuncture, Massage, In-Water therapies, Meditation, Energy Healing treatments and organized retreats, the patient is motivated and empowered to exceed his boundaries and allow even more Light in his life!

 • Nikos Ntoupis achievements:
  Therapist Degree / Academy of Ancient Greek and Traditional Chinese Medicine /Alexander Tilikidis
 • Diploma in Acupuncture/ Academy of Ancient Greek and Traditional Chinese Medicine /Alexander Tilikidis. He has also attended several acupuncture seminars covering: headaches, Bi Synromes (Arthralgia Syndrome) pain at the Digestive System, Gynecological Disorders, Urological/Andrological Disorders, Anxiety, Insomnia, Fears, Balance of pain, etc.
 •  Diploma in Si Yuan Balance Method Acupuncture/ Dr. Delphine Armand, LAc, DVM, Dr. Paul Chengpo Wang, LAc, DACM.
 •  Diploma in Cosmetic Acupuncture / Dr Radha Thambirajah. Diploma in Chinese and Greek Herbal Therapy/ Academy of Ancient Greek and Traditional Chinese Medicine / Konstantinos Grivas.
  Thai Massage (Τhai foot Massage, Thai Hand Massage, Production and application of hot patches), Tok sen (technique that stimulates the meridians of Thai massage with the use of a small mallet and wedge), Holistic Massage Therapy, Relaxing Massage, Deep Tissue Massage/ Flow Wellness & Training
 •  Diploma in Αquatic Body Work- Watsu / Shoubi Abou Eloula
 •  Holds the 2nd degree of healing energy by Mairi Makra, Reiki Teacher
 •  Yoga Instructor Diploma / Hatha Kriya Yoga Sadhana Center from the Teacher of Marcel Kraushaar, while also at the NYSY STUDIO-YOGA & PILATES ACADEMY he has been taught the fundamentals of Basi Pilates based on the Block System as this has been designed by Rael Isacowitz.
 • For 5 years he has attended as part of a group, systemic & analytical psychotherapy along with a number of seminars about companionship, family therapy, male and female sexuality, parental relations, depression and more at the Center of Psychological Support and Personal Development with Vasilis Orliaklis and Antwnis Mousouros.
 •  He has worked and been distinguished as Senior Holistic Therapist in recognized and awarded Spa & Wellbeing Centers in Greece while also he is among the few therapists in the country, who have applied treatments on well know figures of the domestic and international artistic & business jet-set.